هدف از ارائه اين فصل

1)  توصیف هدفهای حسابرسی حسابهای درآمد و هزینه ها

2)  توصیف روشهای مناسب حسابرسی برای رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه ها

3)  تشریح کنترل های داخلی زیر بنایی و لازم برای حقوق و دستمزد و توانایی تشخیص نقاط ضعف آن

4) تشریح اقدامات لازم برای تکمیل حسابرسی                                                           در این فصل اطلاعات بیشتری درباره حسابرسی درآمدها و هزینه ها و همچنین اطلاعات مربوط به روشهای تکمیل حسابرسی  ارائه می شود.

نوع و ماههيت درآمد و هزينه ها

عواید شرکت نشانه ای از توانایی مالی و وضعیت خوب شرکتها و همچنین نشانه ای از وضعیت کلی اقتصادی آنها است . صورت سود و زیان شرکتها از دیدگاه مدیریت ، سهامداران، اعتبار دهندگان و دولت دارای اهمیت اساسی است.                                                                             عواید شرکتها اغلب عامل اساسی مسائلی چون مذاکرات مربوط به حقوق ودستمزد، نرخهای مالیات بردرآمد ، سیاست مالی دولت و غیره است . حسابداران حرفه ای در این نکته توافق دارند که اندازه گیری درآمد با اهمیت ترین وظیفه حسابدار است .

چگونگی برخورد حسابرسان با رسيدگي به درآمد و هزينه ها

اصل احتیاط ، نیروی بسیار موثری بر تصمیمات مربوط به درآمد و هزینه ها است. غیرعینی بودن برآوردهای حسابداری( برآورد مطالبات مشکوک الوصول ، عمر مفید دارایی ها و تضمین کارکرد کالاهای فروش رفته) دلیل اصلی مهم باقیمانده این مفهوم است. احتیاط درمورد ارزشیابی داراییها یعنی وقتی که بیش از یک ارزش منطقی برای آنها وجود دارد حسابدار مبلغ کمتر را انتخاب می کند و در مورد ارزشیابی بدهیها مبلغ بیشتر را منظورکند و نتیجه این مفهوم درباره ی صورت سود و زیان رقم درآمدکمتر یا محتاطانه خواهد بود.

با افزایش اهمیت صورت سود و زیان حسابرسان شروع به اثبات همزمان حسابهای ترازنامه وحسابهای صورت سود وزیان کردند ؛برای مثال بازبینی هزینه استهلاک بطورهمزمان با رسیدگی به اموال، ماشین آلات    و تجهیزات بسیار آسانتر صورت می گیرد. رسیدگی به موجودیهای مواد وکالا به ویژه تعیین انقطاع دقیق معاملات مربوط در پایان سال مالی گام عمده ای است در بازبینی و اثبات مبالغ فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته منعکس درصورت سود و زیان. سود خالص از بازبینی ابتدا و پایان سال مالی ترازنامه مشخص  می گردد. حسابرسان از ترکیبی از عطف متقابل، روشهای تجزیه وتحلیل معاملات خاص استفاده می کند تا اشتباهات، ازقلم افتادگیها و عدم یکنواختیها را بیابند که رسیدگی به حسابهای ترازنامه آنها را فاش نمی کند.

هدفهای حسابرسان از رسیدگی به درآمد و هزینه ها  تعیین موارد زیر است:

1) کفایت سیستم کنترل داخلی درآمد و هزینه ها.

2) اعتبار درآمدها و هزینه های ثبت شده ( وجود مالکیت ).

3) ثبت دفاتر بودن درآمد و هزینه ها ( کامل بودن ).

4) صحت محاسبات ریاضی جداول پشتوانه درآمدها و هزینه ها  و انطباق آنها با حسابهای دفتر کل (صحت محاسبات ریاضی) .

5) درستی ارزشیابی درآمد و هزینه ها.

6) کفایت افشاء  و چگونگی ارائه حسابهای درآمد و هزینه ها در صورتهای مالی.

درآمد:

دراينجا (1) ارتباط درآمد با حساب هاي ترازنامه و (2) حساب درآمدهاي متفرقه بحث مي شود:

1)           ارتباط درآمد با حسابهای تراز نامه

        بیشترین حسابهای درآمد را حسابرسان بطور همزمان با حسابرسی یک دارایی یا بدهی مرتبط بازبینی می کنند.

اقلام ترازنامه

درآمد

حسابهی دریافتنی

فروش

اسناد دریافتنی

بهره

اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاریها

بهره،سود سهام ،سودحاصل از فروش اوراق،                        سهم از درآمد شرکت سرمایه پذیر

اموال ، ماشین آلات و تجهیزات

اجاره،سودحاصل از فروش

دارایی های نامشهود

حق امتیاز

ویژگی مشترک اقلام درآمد که دربالاآمده این است که حسابداری اغلب آنها برمبنای تعهدی می باشد حسابداری تعهدی درآمدها سبب تقویت سیستم کنترل داخلی می گردد . زیرا در این روش ثبت کسب درآمد مستلزم ثبت آن به صورت مطالبات است.                                                                                                                                  مثال : در حسابداری تعهدی اگر سودسهام در تاریخ شناسایی ثبت شود عدم دریافت چک سود سهام یا قصور در ثبت آن آشکارا مشخص خواهد شد.                                                                                                                2) درآمدهای متفرقه                                                                                                                      مجموعه ای ازاقلام متفرقه و به نسبت ناچیز که برخی ازآنها تنها یک بار تحصیل می شود و برخی دیگر در فواصل غیر متناوب وصول می گردد . اکثر شرکتها این درآمدها را پیش از وصول در دفاتر ثبت نمی کنند و پس از وصول وجه نقد را بدهکار و درآمدهای متفرقه را بستانکار می کنند . ضعف این روش در درآمد با مبالغ بالا مشخص می شود که معلوم نمی شود بابت چه بوده است .

به دلیلی که در بالا آمده است اقلامی که ممکن است بطور نادرست درآمدهای متفرقه تلقی شده باشند عبارتنداز:  

 الف) وصول حساب و اسناد دریافتنی سوخت شده . اینگونه وصولیها باید به بستانکار ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور گردد .

  ب) حذف چکهای ارائه نشده به بانک یا حقوق و دستمزد مطالبه نشده . اینگونه اقلام باید به حساب بستانکاران منظور گردد.

ج)  حاصل فروش ضایعات از بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر گردد.

   د) تخفیفات یا برگشت حق بیمه های پرداختی.  این اقلام باید با هزینه یا حق بیمه های منقضی نشده پایاپای گردد.

    ذ) حاصل فروش داراییهای ثابت.  از این وجوه باید برای تعیین سود یا زیان  حاصل از فروش داراییها استفاده شود .

حسابرسان باید برای هر یک از اقلام بالا که با اهمیت باشد ، ثبت اصلاحی پیشنهاد کنند تا طبقه بندی صحیح اعمال شود.

هزینه ها:

        ارتباط هزینه ها با حسابهای ترازنامه

اقلام ترازنامه

هزینه ها

حسابها و اسناد دریافتنی

هزینه،مطالبات مشکوک الوصول

موجودی مواد و کالا

خرید و بهای تمام شده کالای فروش رفته

اموال،ماشين آلات وتجهيزات

استهلاك،تعميرونگهداري وتهي شدن

پيش پرداختهاي هزينه وهزينه هاي

انتقالي به دوره هاي آتي

انواع هزينه هاي مربوط،ماننداجاره،ماليات

مستغلات،آگهي،پست و...

دارايي هاي نامشهود

استلاك

بدهي هاي ثبت وپرداخت نشده

كميسيون،حق الزحمه ها،هزينه هاي تضمين كاركرد محصولات و...

بدهی های بهره دار

بهره

برنامه حسابرسی هزینه های

 فروش ، عمومی و اداری

آزمونهای محتوای زیر برای هزینه هایی که همراه با حسابهای ترازنامه بازبینی نشده است مناسب می باشد:

1)روشهای تحلیلی مربوط به این حسابها را  اجرا کنید.

   الف)  مانده مورد انتظار حساب را با توجه به کلیه جوانب برآورد کنید.

     ب)  مبلغ انحراف از مانده مورد انتظار را که بدون پی جویی بیشتر قابل قبول است تعیین                                                             کنید .

     پ)  مانده حساب طبق دفاتر شرکت را با مانده مورد انتظار مقایسه کنید .

     ت)  انحرافهای عمده از مانده مورد انتظار را پی جویی کنید .

2) صورت تجزیه و تحلیل حسابهای هزینه انتخابی را دریافت یا خودتان تهیه کنید .

3) صورت تجزیه و تحلیل هزینه های اصلی موجود در اظهارنامه مالیاتی را دریافت یا خودتان تهیه کنید .

    1) روشهای تحلیلی مربوط به حسابهای هزینه را اجرا کنید

    الف) مانده مورد انتظار حساب را با توجه به کلیه جوانب برآورد کند .

  حسابرسان مانده مورد انتظار حساب هزینه را با توجه به عواملی چون بودجه ، مانده های حسابرسی شده سال قبل ، متوسطهای صنعت ، روابط بین اطلاعات مالی و غیرمالی مرتبط ، برآورد می کنند . وجود یک برنامه بودجه ای اثربخش باعث کاهش خطرکنترل می شود ؛ زیرا بودجه ها اطلاعات لازم را برای مدیریت فراهم می کند وهمچنین به حسابرسان هم کمک زیادی می کند. یکی ازهدفهای حسابرسی طبقه بندی درست هزینه های سربار است که می تواند در سود و زیان تاثیر زیادی بگذارد . حسابرسان با مقایسه هزینه های ماهانه می تواندد درستی طبقه بندی هزینه ها را چک کنند .

ب) مبلغ انحراف از مانده مورد انتظار :

  حسابرسان برای تشخیص انحرافات از برآوردهای اهمیت و خطای قابل تحمل بهره می گیرند .

پ) مانده حساب طبق دفاتر شرکت یا مانده مورد انتظار

    همانند بند الف مقایسه می شود.

ت) انحرافهای عمده از مانده در مورد انتظار را پی جویی کنند .

پرس و جو از مدیریت و توضیحات آن درباره یانحرافات عمده شروع خوبی برای حسابرسان است و با تجزیه و تحلیل حسابها آن را ارزیابی و اثبات می کنند .

1)               صورت تجزیه و تحلیل حسابهای هزینه های انتخابی را دریافت کنید

حسابرسان ازصاحبکاران خود باید بخواهند صورت تجزیه وتحلیل حسابهای هزینه را همراه با اسناد و مدارک مربوط را در اختیارشان گذاشته تا مورد بررسی واقع شود   .هزینه هایی که برای حسابرسان جهت حسابرسی مهم و حائز اهمیت است و به احتمال زیاد حاوی تحریف یا مشکلاتی برای حسابرسی می باشد از نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا عبارتند از :

1)آگهی و تبلیغات                           2) سهمیه ها و کمکها      

3) هزینه های حقوقی و قانونی و حق الزحمه های حرفه ای

4) تعمیر و نگهداری               5) اجاره و حق امتیاز ها   

6) مالیاتها ، حق پروانه و حق الزحمه ها

3) صورت و تجزیه و تحلیل هزینه های اصلی موجود در اظهار نامه مالیاتی را دریافت یا خودتان تهیه کنید.

       اظهارنامه مالیاتی عموماً باید با جدول حقوق و مزایای مدیران، مالیاتها، سفروپذیرایی، سهمیه ها وکمکها وخسارتهای پرداختی همراه باشد. علاوه بر اینها هزینه های مدیران درصورت تجزیه وتحلیل حقوق ومزایای مدیران آورده می شود. این هزینه ها توسط مأمورین مالیاتی به دقت و موشکافانه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

حسابرسی حقوق و دستمزد

هزینه حقوق و دستمزد ، عمده ترین هزینه های عملیاتی شرکتها است بنابراین به توجه دقیق حسابرسان نیاز دارد . در قبل تقلبات حقوق و دستمزد زیاد به چشم می خورد و مبالغ آنها نیز هنگفت و چشمگیر بود.اما در حال حاضر پنهان نگه داشتن چنان تقلباتی به دلایل زیر بسیار دشوار است که عبارتند از: 

الف)  تفکیک وظایف حقوق و دستمزد به طور گسترده

  ب)  استفاده از کامپیوتر با کنترلهای مناسب برای تهیه وتنظیم حقوق ودستمزد

   ج) ضرورت ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان ( حاوی درآمد ، مالیات و بیمه آنان ) به دستگاههای   مختلف دولتی مربوطه.

علاوه بر هدفهای رسیدگی به هزینه ها و درآمدها حسابرسان هدفهای دیگری را نیز درارتباط با حقوق و دستمزد دارند که به شرح زیر می باشد:                                                                                                                                                               1) تعیین رعایت شدن یا نشدن مقررات دولتی مربوط به بیمه های تامین اجتماعی ، بیمه بیکاری،حداقل دستمزد  وساعات کار کارگران ، مالیاتهای تکلیفی وسایر مقررات کارمندی وکارگری توسط صاحبکار. 2) تعیین رعایت شدن یا نشدن مفاد توافقنامه های با سند یکاهای کارگری( اتحادیه کارگران ) در ارتباط با نرخهای دستمزد ،حقوق و دستمزد ایام مرخصی و سایر شرایط قرارداد توسط صاحبکار.

سیستم کنترل داخلی

برقراری یک سیستم کنترل داخلی قوی در مورد حقوق و دستمزد به چند دلیل حائز اهمیت می باشدکه به شرح زیر می باشد :                                                         1) امکان تقلب عمده در حقوق و دستمزد هنوز هم امکان دارد. مانند منظور کردن کارکنان واهی در لیست حقوق و دستمزد.                                                                                                                                        2) ضرورت پردازش سریع ودقیق انبوهی ازاطلاعات مربوط به ساعات کارکرد و نرخهای دستمزد جهت پرداخت به موقع و بدون اشتباه به کارکنان است.

  3) وجود قوانین مالیاتی و غیره که تهیه و نگهداری مدارک مختلف مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را الزامی می دارد.

شیوه های دستیابی به کنترلهای داخلی

1) کنترل بودجه ای بر مخارج نیروی کار:

کنترل مخارج نیروی کار یعنی پرهیز از ضایعات و کسب حداکثر تولید بابت هر ریال دستمزد.  برای این منظور مدیریت در هر بخش یک نفر را مسئول می کند تا برآوردی از مخارج حقوق در ابتدای سال مالی برای مقاصد بودجه بندی انجام دهد و مدیریت مالی گزارشهای مقایسه ای مخارج واقعی و بودجه شده نیروی کار را بطور ماهیانه به مدیریت ارشد برای تصمیم گیری ارائه می دهد.

2)           گزارش به دستگاههای دولتی :

یکی ازکنترلهای داخلی با اهمیت درمورد حقوق ودستمزد،ضرورت تهیه وارائه گزارشهایی به دستگاههای دولتی است که عایدات و مالیات کسر شده را برای کلیه کارکنان نشان دهد.

3)   تفکیک وظایف:

از با اهمیت ترین کنترل داخلی حقوق و دستمزد،تقسیم کار حقوق و دستمزد بین دوایر مختلف شرکت است.  فعالیتهای حقوق و دستمزد شامل استخدام نیرو ، ثبت اوقات کار، تهیه لیست حقوق و دستمزد و توزیع حقوق بین کارکنان می باشد. هر یک از وظایف مربوط به حقوق و دستمزد به شرح زیر بیان گردیده است:                                                                                                                                           

  وظیفه استخدام

   یک سیستم جهت استخدام نیرو به چند بخش تقسیم می شود که به شرح زیر می باشند:

1)         دایره کار گزینی :

اولین گام عمده در برقراری یک سیستم کنترل داخلی قوی را دایره کارگزینی و به هنگام استخدام هریک ازکارکنان بر می دارد .نرخ مصوب حقوق ومزایا وکسورات بایدتوسط فرد استخدام شونده تأیید و امضاء شود و مدارک همراه فرد استخدامی به رئیس دایره معرفی گردد و این مدارک باید درکارگزینی نگهداری شود.

2)  دایره حقوق:

این دایره تحت هیچ شرایطی اجازه ندارد و نباید نام کسی را بدون دریافت اعلامیه دایره کارگزینی به لیست حقوق و دستمزد اضافه کند و همچنین با خاتمه یافتن خدمت یک کارمند باید ازکارگزینی اعلامیه آن را دریافت کند. اعمال تغییرات نرخهای دستمزد و طبقه بندی کارکنان، اضافه یا پاک کردن اسامی باید دارای تائیدکتبی مدیرکارگزینی و رئیس دایره باشد و نشان دهنده یک سیستم کنترل داخلی با کفایت می باشد. اعمال تغییرات در لیست کارکنان ویا حقوق بدون مجوزکتبی ازکارگزینی و رئیس دایره به معنای تقلب است.

 3) ثبت اوقات کار :

وظیفه ثبت اوقات کار تعیین ساعاتی ( یا تعداد محصولاتی )  است که باید بابت آن دستمزد پرداخت شود.مقایسه مرتب و دوره ای گزارشهای متصدیان ثبت اوقات کار یا سرپرستان با کارتهای ساعت ثبت اوقات کار که ورود وخروج کارکنان آن ثبت شده است ، سبب تقویت سیستم کنترل داخلی می شود.

مدارک حقوق و دستمزد و تهیه لیست حقوق و دستمزد

 دایره حقوق ودستمزد، مسئول محاسبه مبالغ قابل پرداخت به کارکنان وتهیه کلیه مدارک مربوطه است. دایره حقوق و دستمزد تحت هیچ شرایطی نباید وظایف مربوط به ثبت اوقات کار، استخدام یا توزیع حقوق و دستمزد را انجام دهد.

حاصل کار دایره حقوق و دستمزد می تواند تهیه موارد زیر در نظرگرفته شود :

1)           چکهای حقوق و دستمزد

2)           صورت وضعیت عایدات کسورات

3)           روزنامه حقوق و دستمزد

4)           معین حساب هر کارمند

5)           صورت تسهیم(سرشکن کردن) حقوق و دستمزد به کار مستقیم، سربارکارخانه و یا دیگر هزینه های دوایر.

6)           ارسال گزارشهای ماهانه ، سه ماهه یا سالانه عایدات و مالیات کسرشده ازکارکنان به دستگاههای ذیربط دولتی.

 

توزیع چکهای حقوق و دستمزد  یا پاکتهای وجوه نقد بین کارکنان

توزیع چکها یا وجه نقد حقوق ودستمزد وظیفه متصدی پرداخت است. در صورت پرداخت چک باید به امضای صاحبان مجاز چک برسد و بعد چک را به آنها تسلیم نماید. چکها یا وجه نقد به هیچ عنوان نباید به دایره حقوق ودستمزد برگشت داده شود. وظیفه توزیع چکها یا پاکتهای وجوه نقد باید به عهده ی کسی باشدکه هیچگونه نقشی در دایره حقوق نداشته باشد. در مواردی که حقوق و دستمزد به صورت نقد پرداخت می شود حقوق و دستمزد مطالبه نشده باید در حساب بدهی ویژه ای به نام شرکت در بانک نگهداری شود.پرداخت بعدی اینگونه وجوه مستلزم صدور چک و تهیه مدارک پشتوانه خواهد بود که کنترلهای لازم انجام می شود.

تشریح سیستم کنترل داخلی حقوق و دستمزد

پرسشهایی که حسابرسان باید برای تکمیل پرسشنامه کنترل داخلی ،تهیه نمودگر سیستم یا سایر راههای تشریح سیستم کنترل داخلی حقوق و دستمزد به عمل آورند عبارتست از : 1) آیا حساب بانکی ویژه ای برای حقوق و دستمزد دارند؟  2) آیا صورت مغایرت بانکی حقوق و دستمزد هر ماه توسط کسی تهیه می شودکه وظیفه دیگری درموردحقوق ودستمزد ندارد؟ 3) آیا فعالیتهای ثبت اوقات کار،گردآوری اطلاعات حقوق  و دستمزد، امضای چکهای حقوق ودستمزد وتوزیع چکهای مربوط توسط دایره های مختلف انجام می شود؟ 4) آیا تمام عملیات مربوط به تهیه حقوق ودستمزد ، پیش از توزیع چکها مورد بازبینی مستقل قرار می گیرد؟ 5) آیا گزارش کارکرد کارکنان توسط سرپرستان تأیید می شود؟ 6) آیا صورت مغایرت حقوق و دستمزد به صورت ماهیانه تهیه می شود؟ 7) آیا لیستهای حقوق و دستمزد توسط مقامی غیر از تهیه کننده آن تأیید می گردد؟

برنامه حسابرسی حقوق و دستمزد

روشهای حسابرسی زیر معرف کاری است که عموماً به منظور تشخیص درستی پرداختهای حقوق،دستمزد، پاداش و کمیسیون انجام می گیرد:

1)    شناختی از سیستم کنترل داخلی حقوق و دستمزد کسب کند.

2)    آزمونهای روشهای کنترل را در مورد معاملات حقوق و دستمزد دوره های انتخابی انجام دهید.

3)    بر چگونگی استفاده از ساعتهای وقت نگار به هنگام ورود کارکنان، نظارت و کارتهای ثبت اوقات کار استفاده نشده را پی جویی کنید

4)  نظارت سرزده بر توزیع چکهای حقوق و دستمزد.                                                                           

5) بيشتر نبودن حقوق و دستمزد سال را از تعداد دوره هاي پرداخت هفتگي يا ماهانه تأييد شدن كليه ليست هاي حقوق و دستمزد را به طور مناسب تعيين كند.

6)صورت خلاصه پرداخت هايي به رؤسا و مديران شركت را دريافت يا تهيه كنيد و آن را به قراردادها،صورت جلسات هيأت مديره يا ساير مجوزهاي مربوط رديابي نماييد.

7) هرگونه نوسان غير عادي در حقوق،دستمزد و كميسيون هاي پرداختي را پي جويي كنيد.

8)محاسبات مربوط به مبالغ اكتسابي كاركنان طبق طرح هاي مشاركت در سود را آزمون كنيد.

9)كميسيون هاي اكتسابي كاركنان را با رسيدگي به قردادها وديگر مدارك مثبته،آزمون كنيد.

10)پرداخت هاي بابت بازنشستگي را با مراجعه به طرح مصوب و ديگر مدارك پشتوانه،آزمون كنيد.

در چهارمین روش یاد شده  بالا هدف حسابرس حصول اطمینان از تمام اسامی مندرج  در لیست حقوق یا افرادی که در استخدام شرکت هستند می باشد  0یعنی بعضی از اسامی که در لیست آمده صوری یا واهی نباشد.

چگونگی ارائه در صورت سود و زیان

1)         میزان جزئیات در صورت سود و زیان

صورت سود و زیان باید حداقل درآمد فروش ،بهای تمام شده کالای فروش رفته ، هزینه های فروش ، هزینه های عمومی و اداری ، مالیات بر درآمد وسود خالص را نشان دهد . رویدادهای غیرمترقبه و آثار تغییرات حسابداری باید مطابق با رهنمودها و الزامات هیأت استانداردهای حسابداری مالی ، درصورت سود و زیان ارائه شود.

2)         گزارشگری سود هر سهم

طبق بیانیه های هیات استاندارهای حسابداری مالی ، شرکتهای سهامی عام باید سود هرسهم را درمتن صورت   سود و زیان خود ارائه کند. مبلغ سود هر سهم این شرکتها باید بر مبنای سود حاصل ازعملیات مستمر،سود پیش از اقلام غیر مترقبه ، سود قبل از آثار انباشته تغییرات حسابداری و سود خالص محاسبه و گزارش شود. محاسبات سود هر سهم باید بر اساس میانگین موزون تعداد واقعی و معادل سهامی صورت گیرد که در طول سال، در دست سهامداران بوده است. شرکتهای بزرگ ممکن است علاوه بر گزارش سود اولیه هر سهم  ناچار به ارائه سود تقلیل یافته هر سهم نیز باشند.

گزارشگری توسط شرکتها با فعالیت های نا متجانس

هیات استاندارهای حسابداری مالی شرکتهای سهامی عام را ملزم به افشای اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت در صنایع مختلف ، عملیات خارجی و فروشهای شرکت به مشتریان عمده است. حسابرسان باید طبق بیانیه استاندارهای حسابرسی شماره 21، اطلاعات مربوط به قسمتهای واحد تجاری این روشها را مرتبط با قسمتهای واحد تجاری اجرا کنند.

1)    منطقی بودن شیوه های مدیریت را برای گرد آوری این اطلاعات ارزیابی کنید .

2)    کفایت تفصیل اطلاعات ارئه شده را تعین کند با استفاده از روشهای تحلیلی منطقی بودن آن را آزمون کند.

3)    منطقی بودن شیوه های سرشکن کردن هزینه ها را به قسمتهای مختلف ارزیابی کند .

رسیدگی به صورت گردش وجوه نقد

صورت گردش وجوه نقد از روی سایر صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل افزایش یا کاهش های مربوط به مانده حسابهای خاص تهیه می کنند.

از آنجا که در دریافتی و پرداختنیهای نقدی باید بر حسب وجوه عملیاتی ، سرمایه گذاری و وجوه تأمین مالی گروه بندی و در گردش وجوه نقد ارائه می شود کفایت افشاء و چگونگی ارائه آن برای حسابرسان حائز اهمیت است.

تکمیل حسابرسی

روشهای لازم حسابرسی تکمیل کار ،روش تصمیم گیری ها ،قضاوتها درآخرین روز اجرای عملیات یا نزدیک به آن انجام می شود.

روشهای حسابرسی

روشهایی که در پایان یا نزدیک به آن حسابرسان باید انجام دهند در زیر تشریح می گردد:

1)      تاییدیه وکیل حقوقی را دریافت کنند. این تاییدیه باید نزدیک به آخرین اجرای عملیات کسب شود.

2)   تاییدیه مدیران را دریافت کند . هدف اولیه از این تاییدیه این است که مسئولین اصلی صاحبکار بطور کتبی اعلام دارند که مسئولیت اصلی صورتهای مالی با صاحبکار باشد . این تاییدیه باید به تاریخ آخرین روز اجرای عملیات تاریخ گذاری شود.

3)   روشهای لازم برای شناسایی رویدادها پس از تاریخ ترازنامه : این روشها شامل صورتجلسات مجامع  و هیات مدیره ، پرس و جو از مسئولین شرکت و بررسی صورتهای مالی و مدارک میان دوره ای است.

4)   با استفاده از روش های تحلیلی : روشهای تحلیلی بعنوان بخشی از بررسی کلی که در پایان اجرای عملیات انجام می شود و حسابرسان را در امر اظهارنظر یاری می کنند.

5)      جستجو برای بدهی های ثبت شده که در آخرین روز عملیات اجرا می شود.

6)   بررسی و مرورکاربرگهای حسابرسی طبق بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 22 و تحت عنوان( برنامه ریزی و سر پرستی ) یعنی کار حسابرسان ارشد فوراً مورد بررسی قرار دهد.

7)   بررسی موارد افشا در صورتهای مالی تمام مواردی که مورد درخواست هیات استانداردهای حسابرسی وکمسیون اوراق بهادار و بورس را انجام می دهد.

ارزیابی یافته های حسابرسی 

حسابرسان برای ارزیابی خطر وجود اشتباه با اهمیت در صورتهای مالی کارهای زیررا انجام می دهند.

1)           اشتباهات موجود در صورتهای مالی

اشتباهاتی که با اهمیت هستند یا اشتباهاتی که در مجموع می توانند با اهمیت باشند در ارتباط با صاحبکار که ثبت نکرده است را جمع می کنند.

2)          اشتباهات احتمالی در صورتهای مالی

در فصل 8 آمده است با جمع این اشتباهات حسابرسان می توانند خطر این اشتباهات را برآورد کنند و روی آن نتیجه گیری کنند.

گزارش به کمیته حسابرسي

بیانیه های استانداردهای حسابرسی 60 و 61 حسابرسان را ملزم می کند  برخی از مطالب را به اشخاصی گزارش نمایند.

مسئولیتهای حسابرسان درباره:

سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی

صورتهای مالی حسابرسی شده معمولا همراه سه نوع گزارش ارائه می شود.

الف) گزارش سالیانه به سهامداران

ب) گزارشهای ارائه شده به کمسیون اوراق بهادار و بورس

ج) گزارش های مالی که توسط حسابرسان ارائه می گردد.

مسئولیت حسابرسان درباره اطلاعات خاص به نوع گزارش و ماهیت آن اطلاعات بستگی دارد.

1)اطلاعات مکمل خواسته شده توسط واضعان استاندارد های حسابداری

این روش طبق بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 27 تحت عنوان اطلاعات مکمل مورد درخواست هیات استانداردهای حسابداری مالی آمده شامل پرس و جو از مدیریت  درباره مناسب بودن نحوه ارائه اطلاعات مکمل و مقایسه این اطلاعات  با اطلاعات حسابرسی شده دیگری اطلاعات شناخته شده برای حسابرسان چنانچه حسابرسان اطلاعات مکمل را رسیدگی کنند . باید در یک بند توضیحی گزارش حسابرسان تشریح شود.

2)سایر اطلاعات مندرج در موارد تهیه شده توسط صاحبکار

گزارش حسابرسان درباره صورتهای مالی همراه گزارش سالیانه به سهامداران کمسیون اوراق بهادار و بورس می باشد . این گزارش باید حاوی اطلاعاتی دیگر از قبیل برنامه های آینده شرکت نیز باشد.

انجمن حسابداران رسمی آمریکا در بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 8 تحت عنوان سایر اطلاعات موجود در مواردحاوی صورتهای مالی حسابرسی شده و راهنمایی های لازم را به حسابرسان می کند . در صورت خود داری صاحبکار در خصوص درخواست تجدیدنظر توسط حسابرسان یکی از راه کارهای زیر باید انجام شود و راهنمایی های :

1) گزارش حسابرسان به منظور توصیف عدم یکنواختی مزبور تجدید نظر کنند.

2) استفاده صاحبکار را از گزارش حسابرسان محدود نمايند.

3) از کار حسابرسی کنار روند.

3) اطلاعات همراه صورتهای مالی به پیوست مدارک ارائه شده توسط حسابرسان

هرگاه حسابرس مدرکی را به صاحبکار یا دیگران ارائه می کند باید درباره تمامی اطلاعات آن مدرک گزارش دهند .حسابرسان درپایان اگرنحوه ارائه صورتهای مالی با اهمیت خوب بود اظهار نظر می کند  درغیر این صورت عدم اظهار نظر می کند.

 

+ نوشته شده توسط میثم اصفهانیپور در پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 20:34 |


Powered By
BLOGFA.COM